کتاب معرفت دینى ۲

معرفت دینی ۲
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

این کتاب به طور کلی با موضوع دین، آورنده، تفسیر کننده و به اجرا گذارنده دین تنظیم شده است و در انتها به بحث انجام و معاد شناسی پرداخته است. مجموع کتاب شامل چهار فصل می شود.

۱) راهنما شناسی : شامل مبادی نبوت ـ فلسفه آفرینش ـ توانایی های انسان ـ انتظار از دین ـ کمال دین ـ پیک های پروردگار ـ لوازم نبوت (وحی، عصمت، اعجاز) ـ اهداف انبیاء و ویژگیها، مخاطبان، جهت گیری، مستقبلین، موانع راه، عملکرد مخالفین و مواضع انبیاء و ختم نبوت را شامل می شود.

۲) امام شناسی : شامل مناصب پیامبر (ص) و موضوع جانشینی ـ دلایل امامت ـ ادله امامت عامه ـ ادله امامت خاصه ـ شرایط امامت ـ وظایف و مسئولیت های امام.

۳) حکومت دینی : شامل مبانی مشروعیت سیاسی ـ منشاء قانونگذاری ـ شکل حکومت ـ هدف از حکومت ـ نقش مردم.

۴) معادشناسی : شامل انکار معاد ـ امکان معاد ـ ادله معاد ـ مراحل حیات اخروی: (۱ـ مرگ ۲ـ عالم برزخ ۳ـ عالم قیامت)

 

مولف: محمد نصر اصفهانی

ناشر: انتشارات فرهنگ و مردم

سال نشر: ۱۳۸۰

فهرست

راهنماشناسى

مبادى نبوت

فلسفه آفرینش

توانایى‏هاى انسان

انتظار از دین

کمال دین

پیک‏هاى پروردگار

لوازم نبوت

وحى

عصمت

اعجاز

اهداف انبیا

ویژگیهاى انبیا

مخاطبین انبیا

جهت گیرى انبیا

مستقبلین انبیا

موانع راه انبیا

عملکرد مخالفین و مواضع انبیا

ختم نبوت

 

امام شناسى

مناصب پیامبر(ص) و جانشینى

دلایل امامت

ادله امامت عامه

ادله امامت خاصه

شرایط امام

وظائف و مسئولیت‏هاى امام

 

حکومت دینى

منابع مشروعیت سیاسى

منشأ قانونگذارى

شکل حکومت

هدف از حکومت

نقش مردم

 

معاد شناسى

انگیزه‏هاى انکار معاد

امکان معاد

ادله معاد

مراحل حیات اخروى

مرگ

عالم برزخ

عالم قیامت

فهرست منابع

 

دانلود کتاب

محمد نصر اصفهانی

نويسنده اين مباحث، از دانش آموختگان حوزه و دانشگاه بوده و در حوزه قرآن، نهج البلاغه، كلام جديد، اخلاق، تاريخ اسلام و سياست آثاري دارند.